Skip links

REGULAMENTUL Campaniei “15% reducere la odontoterapie și profilaxie stomatologică” Perioada campaniei: 01/07/2020, ora 08:00 - 31 decembrie 2020, ora 23:59

ART. 1 – ORGANIZATORUL 

 

1.1. Organizatorul campaniei “15% reducere la odontoterapie și profilaxie stomatologică” (denumita in continuare “Campania”) este S.C DENTALIS SRL, cu sediul in Strada Ipsilanti, nr. 39, etaj 1, inregistrat la Registrul Comerțului – Iași sub nr. J22/788/2015, C.U.I. 34460976  (denumita in continuare „Organizatorul”).

 

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campanie. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.dentalis.ro

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament prin acte aditionale la acesta, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea lor pe site-ul www.dentalis.ro, acestea fiind publicate cu cel putin 24 ( douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

 

1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora.

 

ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI   

 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2. Campania se va desfasura in perioada: 01/07/2020, ora 08:00 – 31 decembrie 2020, ora 23:59 inclusiv.

 

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

 

3.1. Regulamentul campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in format electronic, prin accesarea site-ului www.dentalis.ro

 

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie.

 

4.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane: a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia; b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei; c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

 

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

 

ART. 5 – PRODUSE PARTICIPANTE 

 

5.1. Produsele participante in campanie se regasesc mai jos:

 

CD-2001, CD-2002, CD-2003, CD-2004, CD-2005, CD-2006, CD-2007, CD-2008, CD-2009, CD-2010, CD-2011, CD-2012, CD-2013, CD-2014, CD-2015, CD-2016, CD-2017, CD-2018, CD-2019, CD-2020, CD-2021, CD-2022, CD-2023, CD-2024, CD-2025, CD-2026, CD-2027, CD-2028, CD-2029, CD-2030, CD-2031, CD-2032, CD-2033, CD-2034, CD-2035, CD-2036, CD-2037, CD-2038, CD-2039, CD-2040, CD-2041, CD-2042, CD-2043, CD-2044, CD-2045, CD-2046, CD-2047, CD-2048, CD-2049, CD-2050.

 

5.2. Dupa data incheierii Campaniei, beneficiul acordat prin intermediul Campaniei nu va mai putea fi solicitat, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

 

ART. 6 – MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1 Participarea la campanie se va putea efectua doar pe baza cardurilor cadou inmanate de catre cadrele medicale sau de catre managerii din cadrul societatii S.C. Dentalis SRL.

 

6.2 Cardurile de tip voucher se vor inmana, de asemenea, si in cadrul clinicilor Dentalis dupa sau inaintea efectuarii tratamentelor dentare.

 

6.3. Inregistrarea cardurilor

Pentru a beneficia de campania “15% reducere la odontoterapie și profilaxie stomatologică”, pacienții care vor beneficia de cardurile de reducere conform campaniei, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

 

 1. Să respecte indicațiile acordate de catre managerul clinicilor cu privire la desfasurarea campaniei si acordarii voucher-ului cadou
 2. Sa accepte inregistrarea in registrul unic de campanie ce va contine date de identificare ale pacientului

 

6.3.1 Un pacient unic poate beneficia de reducerea de “15% la odontoterapie și profilaxie stomatologică” o singură data pe baza unui singur card voucher.

 

6.3.2 Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, copierea cardului voucher acordat, stergerea numarului unic de inregistrare a voucher-ului) poate fi considerata tentativa de frauda si se poate solda cu eliminarea pacientului/pacientei din campanie.

 

 

ART. 7 – ACORDAREA BENEFICIILOR

 

7.1 Codurile de voucher acordate in cadrul campaniei se vor trimite fizic de catre medicul colaborator al CLINICILOR DENTALIS oricărei persoane de orice vârstă.

 

 

ART. 8 – ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII  

 

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la nevalidarea inscrierii/neacordarea serviciilor mentionate in prezentul set de termeni si conditii:

 • Pierderea cardului voucher
 • Intarzierea pacientului/pacientei cu privire la programul campaniei
 • Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul document precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul document.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza voucher-ul și al anula, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea pacientului prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la reducerii acordate prin intermediul voucher-ului unic prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului unic atribuit voucher-ului precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului .Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii/castiguri/beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente

 

ART. 9 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE  

 

9.1 In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu prevederile Anexei 1 la Regulament.

 

ART. 10– INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA  

 

10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.4. din prezentul Regulament.

 

ART. 11 – LITIGII  

 

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

ART. 12 – ALTE CLAUZE   

 

12.1. Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.
12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei.

12.3. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/ vouchere care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator, urmand ca inscrierile in Campanie facute cu utilizarea acestor dovezi de achizitie sa fie invalidate.

 

 

Organizator S.C DENTALIS S.R.L.

 

Anexa 1 – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: S.C. DENTALIS SRL, cu sediul in Strada Ipsilanti, nr 39, etaj 1, oras Iasi, judetul Iasi, inregistrat la Registrul Comerțului – Iasi sub nr. J22/799/2015, C.U.I. 34460976  (denumita in continuare „Organizatorul”).

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) nume, prenume (ii) Adresa de email

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea asigurarii beneficiului postvanzare in cadrul si pe perioada Campaniei;

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate bazate pe necesitatea executarii contractului de vanzare a produselor participante si privind beneficiul postvanzare oferit in cadrul Campaniei si in temeiul consimtamantului si/ sau a interesului legitim ori necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inscrierea in campanie.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator pe perioada campaniei. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va stergse/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;  (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;  (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , clientii pot trimite un email catre adresa dentalisgroup@gmail.com.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si participant sau dupa caz in scopul verificarii oportunitatii sau corectitudinii acordarii beneficiului/ executarii contractului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter

personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.